Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody,  są:

 1. DBK Spółka z o.o.,
      z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 2. Bene Trucks Spółka
      z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 3. TRUCK CARE Spółka
      z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 4. Eurotrailer Sp. z o.o.
      z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 5. Pol-Assur Spółka z o.o.,
      z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 6. Nord Inwest Sp. z o.o.
      z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 7. Totalparts Sp. z o.o.
      z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 8. CTC Spółka z o.o.,
      z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Radoszowskiej 1 A.
 9. WTC Spółka z o.o.,
      z siedzibą w Długołęce, 55-095 Mirków, przy ul. Polnej 31.
 10. NL-Leasing Polska Sp. z o.o.,
      z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubowidzkiej 33.
 11. Remo-Car Sp. z o.o.,
      z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1,
 12. NEW TRUCKS Sp. z o.o.,
      z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1.
 13. On Road Truck Service S.A.
      z siedzibą w Poznaniu, 61-249 Poznań, przy ul. Obodrzycka 73.

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com. Ze wszystkimi administratorami można kontaktować się pod adresem email iod@m3mcom.pl.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Informujemy, że administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej iod@m3mcom.pl.

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub
udzielonej zgody, jest:

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla podmiotu danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. A w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu zrealizowania celu, na rzecz którego zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.


Kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe:

Rodzaje przetwarzanych danych uzależnione są od charakteru i formy nawiązanego kontaktu, obejmują:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora:

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) , co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.